ஸலாம் அலைக்

Salaam Alaik

Author: ஷோபா சக்தி

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம்.

‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார், அவர் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது போன்ற பல சர்வதேச வரையறைகளை உருவாக்குகிறது. இந்தியா, தாய்லாந்து போன்ற பல நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடவில்லை. ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஐரோப்பிய நாடுகள் அகதிகளைக் கையாளும் முறையை இந்த நாவல் …

இந்தப் புத்தகத்தை வாங்க
வகைகள் (Genres)
வெளியீட்டு விபரங்கள்
Shelves
Eelam Novel நாவல் கருப்புப் பிரதிகள் ஷோபா சக்தி ஈழம் book tamil-book Karuppu Pirathigal

இது போன்ற மேலும் புத்தங்கள்


ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(423 )
4.8/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(181 )
4.3/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(463 )

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(648 )
4.1/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(189 )
4.6/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(2015 )

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(61 )
4.2/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(1552 )
4.2/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(2206 )
4.6/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(992 )
4.4/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(657 )
4.4/5 - Amazon.in

ஸலாம் அலைக்

தன்னடையாளம் அழிந்து நிற்கும் அருவுருவங்கள் பற்றி நூலின் இருமுனைகளிலிருந்தும் தொடக்கிச் சொல்லப்படும் கதை வளையம். ‘ஜெனிவா 1951’ உடன்படிக்கைதான் அகதி என்றால் யார்…
(929 )
4.5/5 - Amazon.in
© 2019 fliptamil.com