கௌரா பதிப்பகம்/சாரதா பதிப்பகம் (Gowra Publications)


சட்ட நிருவாக அருஞ்சொல் திரட்டு

இந்நூல் இக்காலத்தின் கட்டாயம். மாவட்ட அளவில் நீதிமன்ற மொழியாகத் தமிழ்தான் இருக்கவேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துப் பல ஆண்டுகள் ஆனாலும், அஃது இன்னும் முழுமையாகச் செயற்படவில்ல…
(4 )
© 2019 fliptamil.com