பிற புத்தகங்கள் (None books)


எக்ஸைல்

"சாருவை ஒருவர் ஏற்கலாம், நிராகரிக்கலாம். ஆனால் நிச்சயம் புறக்கணிக்க முடியாது. 30 ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து இலக்கியவாதியாக, கருத்தியலாளராக சாரு முன்வைக்கும் கருத்துகள் ஒவ்வொன்…
(4 )

தாய்லாந்து

தமிழர்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான பெயர் சாவி. பேராசிரியர் “கல்கி”அவர்களின் நிழலில் தம்மைச் செம்மைப்டுத்திக் கொண்டவர். “கல்கி”அவர்கள் சொந்தமாக வார இதழ் தொடங்கிய போது 1943 முத…
(4 )
© 2019 fliptamil.com